Czy można jeszcze składać wnioski o abolicję?

Oficjalnie (dla większości zainteresowanych) z dniem 15 stycznia 2015 r. zakończył się okres obowiązywania ustawy abolicyjnej. Zasadniczo oznacza to, że po tej dacie składane wnioski o umorzenie są nieskuteczne i nie będą rozpoznawane. Niemniej jednak należy pamiętać, że pewna grupa podmiotów w dalszym ciągu będzie mogła uzyskać umorzenie i także po 15 stycznia 2015 r. może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o abolicję.
Dlatego „zapominalscy” nie powinni jeszcze składać broni. W celu określenia, czy przysługuje Państwu abolicja, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Już tylko 2 miesiące na skorzystanie z abolicji

Do kiedy można skorzystać z abolicji?
Już tylko nieco ponad 2 miesiące pozostały na możliwość (co do zasady) złożenia skutecznego wniosku o abolicję. Terminem granicznym wyznaczonym przez ustawodawcę w tym zakresie jest 15 stycznia 2015 r. Niestety wciąż wiele osób w ogóle nie ma świadomości obowiązywania ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551 t.j.), tzw. ustawy o abolicji. Niestety w wielu wypadkach ZUS nie informuje o takiej możliwości osób, które są obecnie „ścigane” za należności podlegające umorzeniu. Z pewnością również – co wydaje się być nieuniknione – pewna grupa dłużników nie skorzysta z abolicji przez brak wiedzy w tym zakresie.
Co gorsza media słabo w ostatnim czasie promują ten temat. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i to już niebawem.
Nigdy dotąd – przez prawie 2 lata naszej działalności – nie zwracaliśmy się do WAS z taką prośbą, niemniej jednak w tym wypadku chcielibyśmy Was prosić – naszych czytelników – o udostępnienie tej wiadomości jak największej ilości osób! Pamiętajcie (co do zasady – są też pewne wyjątki) dla możliwości skorzystania z abolicji koniecznym jest złożenie wniosku do 15 stycznia 2015 r. , przy czym nie warto czekać z tym do końca wskazanego terminu, ponieważ może to rodzić komplikacje.

Abolicja dla osób z zaległościami na ubezpieczenie zdrowotne

Po prawie 2 latach obowiązywania ustawy ˝abolicyjnej˝ wiadomym jest, że jej regulacja pominęła pewną grupę przedsiębiorców, jaką stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie pobierały świadczenie emerytalne lub rentowe. Na osobach tych ciążył wyłącznie obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Niestety nie mogą one skorzystać z abolicji. Powstaje pytanie dlaczego tak się dzieje. Z abolicji korzystają przecież Ci, którzy mają pełne zaległości (ubez. społ. i zdrow.), a nie mogą osoby ze znacznie mniejszymi długami.
Odpowiedzi i uzasadnienia takiego kształtu ustawy na próżno poszukiwać. Prawdopodobnie taki bowiem nie istnieje.
Ten istotny problem stał się jednocześnie przedmiotem interpelacji poselskiej (link: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=69C5593D149B07E0C1257D4E00397DDC&view=1t). Minister Pracy i Polityki Społecznej, który odpowiedział na zapytanie posła, nie pozostawił wątpliwości: zmiany ustawy o abolicji, tak aby jej zakresem zostały objęte także osoby wyłącznie z zaległościami na ubezpieczenie zdrowotne, nie będzie. „nie ma uzasadnienia dla poszerzenia kręgu uprawnionych do skorzystania z ustawy przez osoby zadłużone wyłącznie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.” (link: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=59C708684D09F380C1257D4F003B821E&view=1o). Szkoda tylko, że zapowiadana (już na początku 2013 r.) przez niektórych przedstawicieli parlamentu interwencja w tym zakresie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Będzie to powodem na pewno wielu dramatów, których – mając na uwadze podstawy istniejącego problemu – można byłoby uniknąć. Osobom znajdującym się w takiej sytuacji (zaległości na ubezpieczenia zdrowotne) należy przypomnieć, że długi w tym zakresie ulegają także przedawnieniu; można rozłożyć je na raty; a spłata zaległości daje możliwość odzyskania części z tych kwot – poprzez odliczenie ich od podatku.

ZUS kontroluje i kwestionuje umowy o dzieło

ZUS coraz częściej kontroluje przedsiębiorców w celu podważenia zawieranych przez nich umów o dzieło. Często wygląda na to, że kontrolujący już w momencie rozpoczęcia kontroli znają jej rezultat, co powoduje, że wielu płatników skarży się na takie postępowanie ZUS. Warto w takim wypadku już w momencie wszczęcia kontroli korzystać z profesjonalnych pełnomocników, którzy będą kontrolować poczynania urzędników. Jednocześnie w przypadku zakwestionowania poprawności rozliczeń w w/w zakresie skutki finansowe mogą być znaczące.

Abolicja w ZUS. Opracowanie praktyczne

Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, ukazało się pierwsze dostępne i zarazem tak szerokie opracowanie zagadnienia związanego z możliwością umorzenia zaległości w ramach abolicji. Autorami książki są prawnicy działający przy naszym biurze. W ramach opracowania omówiono poszczególne przepisy ustawy o abolicji, wzbogacając je o o praktyczne wskazówki, które w wielu wypadkach ułatwią i przyśpieszą uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości. Z pewnością książka pozwoli także zrozumieć ustawę oraz niuanse związane z jej stosowaniem. Zachęcamy do lektury. Poniżej link do książki:

www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-w-praktyce/44/abolicja-w-zus-praktyczne-aspekty-umorzenia-zaleglosci/2200

 

Osoby, które spłacały układy ratalne z ZUS mogą odzyskać część wpłaconych kwot!

Płatnicy, którzy posiadali (posiadają) długi w ZUS niekiedy dokonywali ich spłaty w systemie ratalnym, co było rozłożone w czasie. Jeśli w ramach dokonywanych wpłat pokrywane były również należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne, istnieje możliwość odzyskania części tych kwot. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących się w takiej sytuacji – nie tylko podmiotów korzystających z abolicji.

Przykład:

Pani X w latach 2011-2012 na podstawie umowy zawartej z ZUS dokonywała spłaty zaległości powstałych we wcześniejszych latach. W ramach układu ratalnego w tym okresie spłaciła m.in. około 20.000 zł z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne (plus 5.000 zł odsetek), 7.000 zł z tytułu zaległości na ubezpieczenia zdrowotne (plus 2.000 odsetek). Obecnie Pani X ma możliwość odzyskać prawie 7.000 zł.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, nasi prawnicy pomogą Ci odzyskać Twoje pieniądze. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Uwaga! Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne można odzyskać nawet 5 lat wstecz – o ile wcześniej nie zostały one odliczone od podatku!

Czy można przedłużyć termin na spłatę zaległości niepodlegających abolicji?

Warunkiem skorzystania z abolicji, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji umorzeniowej, innych, niepodlegających umorzeniu zaległych składek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca umorzenie takie zaległości posiada ZUS wydaje decyzję warunkową. Oznacza to, że Zakład umorzy zaległe składki podlegające abolicji, tylko jeśli w ustalonym terminie (12 miesięcy od wydania decyzji wstępnej) wnioskodawca spłaci inne niepodlegające umorzeniu zaległości wobec ZUS.

Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy abolicyjnej termin na spłatę tych zobowiązań wynosi 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji warunkowej. Faktycznie może jednak ulec przedłużeniu, co oznacza, że jednocześnie wydłuży się czas na spłatę zaległości niepodlegających abolicji. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowej wiedzy na temat działania wskazanego mechanizmu zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Książka o abolicji składek ZUS

Szanowni Państwo, niezwykle nam miło, iż możemy Was poinformować o rozpoczętej procedurze wydawniczej – książki dotyczącej postępowania przed ZUS w sprawach o abolicję. Nasi prawnicy podjęli się napisania jedynego w skali kraju kompleksowego opracowania na ten temat. W momencie, w którym książka trafi na rynek (a nastąpi to niebawem), zaktualizujemy informację na ten temat.

 

ABOLICJA JUŻ MOŻLIWA

Od dnia 15 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551). Dzięki niej płatnicy mogą żądać umorzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne za lata 1999-2009!